Atenção: Não exigimos nenhum depósito ou pagamento para análise ou liberação de crédito.

Investor

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FINANZERO BRAZIL AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FINANZERO BRAZIL AB

Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
(2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
för perioden 2021-06-21 – 2022-04-28

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 14. KAP 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FINANZERO BRAZIL AB (30 juni 2021)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FINANZERO BRAZIL AB

Klicka här för att ladda

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA


Notice of Extraordinary General Meeting
Click here to download FinanZero public announcement .Kallelse till extra bolagsstämma
Klicka här för att ladda ner FinanZero offentliggörande.ANNUAL GENERAL MEETING IN FINANZERO BRAZIL AB


ÅRSSTÄMMA I FINANZERO BRAZIL AB (PUBL)

Förvaltningsberättelse